Placeholder for GeldpotGeldpot

Financier uw innovatie met Innovatiekrediet

Voor innovaties is vaak veel geld nodig. Maar lang niet elke ondernemer heeft hiervoor de financiële ruimte.

02 mei 2023

Wat is Innovatiekrediet?

Met het Innovatiekrediet kunt u financiering ontvangen voor uw innovatieproject. Het gaat hierbij niet om een gift, maar om een lening die u uiteindelijk moet terugbetalen. De hoogte van het krediet hangt af van de grootte van uw onderneming.

Het maximale krediet bedraagt € 5 miljoen voor klinische ontwikkelingsprojecten en € 10 miljoen voor technische ontwikkelingsprojecten. Onder ontwikkelingskosten vallen onder andere eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen.

In zes stappen Innovatiekrediet aanvragen

Om het Innovatiekrediet aan te vragen, moet u zes stappen doorlopen:

1. Oriënteren
Voorafgaand aan uw aanvraag levert u een beknopt omschreven projectidee aan in een quickscan. Op basis hiervan informeert een adviseur van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) u over uw kansen op toekenning en geeft eventueel advies over hoe u die kansen kunt vergroten.

2. Aanvragen Innovatiekrediet
Het aanvragen van het Innovatiekrediet kan het hele jaar door, zolang het budget dit toelaat. Een aanvraag bestaat uit drie plannen.

Naast deze plannen vult u ook de internationale MKB-toets in. U voegt de uitkomst van de toets als bijlage toe.

3. Beoordelen aanvraag
Na ontvangst van uw aanvraag controleert RVO de volledigheid ervan. Als de aanvraag compleet is, volgt een intakegesprek met een projectadviseur van RVO om uw plannen kort toe te lichten en vragen te beantwoorden. Op basis van deze informatie beoordeelt RVO of het project past binnen de doelstelling van de regeling. Is dit het geval, dan werkt u de aanvraag verder uit, voordat deze naar een externe adviescommissie gaat. Deze commissie brengt ook advies uit. Op basis van dit advies en de eerste beoordeling neemt RVO een definitief besluit.

4. Verkrijgen pandrecht
Bij toekenning stelt RVO een beschikking en een pandakte op. Hierdoor verkrijgt RVO het eerste pandrecht op alle materiële en immateriële activa die in het kader van het project ontstaan. Dit pandrecht geldt ook op alle immateriële activa die voortbouwen op de met het krediet ontwikkelde technologie. In bepaalde gevallen kan RVO ook een eerste pandrecht vragen op bestaande of al aanwezige activa die cruciaal zijn voor de uitvoering van het project. In het geval van een meerderheidsaandeelhouder en/of bepalende grootaandeelhouder(s) kan RVO ook nog als voorwaarde stellen dat deze borg staan voor het nakomen van al uw financiële verplichtingen. Alleen als u aan deze voorwaarden voldoet, keurt RVO de aanvraag goed.

5. Uitvoeren
Bij de toekenning van het Innovatiekrediet stelt RVO de voorgestelde projectbegroting vast. Deze is ingedeeld in rapportageperiodes. Het einde van een rapportageperiode valt meestal samen met een mijlpaal in het projectplan. Na elke afgesproken rapportageperiode (meestal zes à twaalf maanden) moet u een voortgangsrapportage opstellen, volgens het ‘Model voortgangsverslag kredieten’. Op basis van deze rapportage kan het projectplan en/of de begroting eventueel worden bijgesteld. RVO bespreekt de rapportage met u tijdens een bedrijfsbezoek. Na de eindrapportage volgt de vaststelling van het totaalkrediet en de aflossing.

6. Aflossen
Na afloop van het project moet u het krediet en de berekende rente terugbetalen. Binnen dertien weken na de laatste periode levert u een eindrapportage op, waarna u vaststelling aanvraagt. Na afronding van het project en ontvangst van de eindrapportage stelt RVO het krediet vast en start u met aflossen.

Meer informatie of een keertje sparren?

Samen maken we dromen waar.

Neem contact op met Roy
Placeholder for Roy HovenRoy Hoven
Bent u geïnteresseerd in het Innovatiekrediet? Neem contact met mij op

Roy Hoven
Directeur bij Epiic

Bel: 06-22464517

Linkedin

Samen maken we uw innovatie tot een succes

Innovatie zorgt voor vragen. Epiic heeft de antwoorden.

Subsidies

Wilt u uw innovatiekrachten vergroten? Of wilt u investeren, bijvoorbeeld in duurzame bedrijfsmiddelen of uw personeel. Er zijn vele subsidiemogelijkheden.