Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website gaat je akkoord met het gebruik van uw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy voorop

Epiic respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die je op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst, lezing of webinar. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kun je zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: je naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer.

Ook mogen wij door jou verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op sociale-mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij je expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Beveiligingsmaatregelen

Epiic heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Epiic zal periodiek interne audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren. Epiic biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als de klant de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. Epiic zal hierover samen met de klant afspraken maken. De kosten van een inspectie casu quo audit zijn voor rekening van de klant. De klant verplicht zich om Epiic een kopie van het inspectierapport ter beschikking te stellen.

Geheimhouding

Epiic houdt verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot een zelfde geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregel.

Aansprakelijkheid

De klant staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens conform onze overeenkomst van dienstverlening en deze bepalingen niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van andere betrokkenen zoals familie of medewerkers. Epiic is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de klant niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. De klant vrijwaart Epiic ook voor aanspraken van derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten welke Epiic in verband daarmee moet maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan ons worden opgelegd ten gevolge van het handelen van de klant. De in een opdracht van dienstverlening en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de verplichtingen zoals hier opgenomen, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze privacyverklaring en/of de opdracht tot dienstverlening nooit tot overschrijding van de beperking kan leiden.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door je gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien je via de website informatie opvraagt voor bijvoorbeeld een whitepaper of zich registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar je naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van je registratie ontvang je via e-mail. Geef je bij je aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van je e-mailadres? Dan ontvangt je daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. Je kunt je hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de mail. Laat je ook je telefoonnummer achter dan geef je daarmee impliciet toestemming dat wij contact met je op mogen nemen inzake onze dienstverlening. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Vacatures en solliciteren

Indien je zoekt naar of solliciteert op vacatures of een open sollicitatie verzendt, verstrek je op eigen initiatief persoonlijke gegevens. Deze slaan wij op in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen Epiic. Je gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt. Zoals reeds aangegeven bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil in geval van het solliciteren naar vacatures zeggen dat wij je gegevens bewaren zolang de sollicitatieprocedure duurt. Daarna verwijderen wij al je gegevens binnen een termijn van vier weken. Indien er aanleiding is om je gegevens langer te bewaren, dan vragen wij daarvoor expliciet om je toestemming.

Bijeenkomsten

Meld je je aan voor een bijeenkomst van Epiic dan is het mogelijk dat er tijdens deze bijeenkomst foto’s en/of video-opnames gemaakt worden. Er worden met name overzichtsfoto’s gemaakt zonder close-up. Wanneer je aan deze bijeenkomst deelneemt, geef je Epiic toestemming om beelden waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. We verspreiden mogelijk een schriftelijk verslag en korte video (sfeerimpressie) van de bijeenkomst onder de deelnemers, via onze website en onze social media kanalen. Wij gaan selectief en integer om met publicaties achteraf. Als er sprake is van individuele close-ups vraagt de fotograaf of videograaf je toestemming voor gebruik. Je hebt altijd het recht je toestemming in te trekken en te vragen om verwijdering van gepubliceerde items.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikgemaakt van cookies om de door jou gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij je IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser je onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van jou als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van Epiic. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan.

Algemene voorwaarden

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening verklaart de klant in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en in te stemmen met onze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

Deel je mening met Epiic

Jouw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan je oordeel over onze website. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over je rechten en/of de manier waarop Epiic met persoonsgegevens omgaat? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres info@epiic.nl.

Vanzelfsprekend helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

Epiic kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden je dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is op 11 november 2022 voor het laatst bijgewerkt.

Algemene voorwaarden Epiic

Innovatie tools

Van innovatie naar een succesvol project met de innovatie tools van Epiic
Placeholder for Virtual reality innovatie kunstmatige intelligentieVirtual reality innovatie kunstmatige intelligentie
InnoverenInnovatie

Succesvol innoveren vraagt om een juiste aanpak. Epiic is expert in innovatiestrategie en -management.

Innoveren
Placeholder for Wereldwijd netwerkWereldwijd netwerk
FinancierenFinancieren vraagt om strategische keuzes

Private financiering, publieke, hybride met eigen vermogen of een alternatieve vorm?

Financieren

Subsidies

Daarom een sub­si­die­tra­ject via Epiic

Door de bomen het bos kwijt? Geen zin in ingewikkelde trajecten? Epiic neemt u het volledige subsidietraject uit handen.

  • Uitgekiend stappenplan
    Het subsidielandschap is uitgebreid en complex. Daarom werken onze experts volgens een uitgekiend stappenplan. Zo weten we zeker dat geen kans onbenut blijft.
  • Van subsidieaanvraag tot eindverantwoording
    Onze experts vragen niet alleen subsidie aan, ze weten ook alles van projectbegeleiding. Heel handig. Zo weet u zeker dat uw project aan alle voorwaarden voldoet en u geen voordeel misloopt.
  • Een echte gesprekspartner
    Kennis van uw sector is een voorwaarde voor het laten slagen van uw project. Daarom zijn onze consultants altijd gespecialiseerd in een specifieke sector. En dat merkt u direct. U zit altijd aan tafel met een specialist die zich thuis voelt in de wereld die uw huis is.